Eficiència Energètica

EDIFICIS EFICIENTS

Amb una estreta col·laboració amb els arquitectes, dissenyem edificis per optimitzar el seu consum energètic:

 • PASSIVHAUS
 • Edificis de consum quasi nul NZEB
 • Aplicació de principis bioclimàtics (ventilacions creuades, pous canadencs, murs trombe, etc.).
 • Simulació energètica d’ edificis LIDER, CALENER, ENERGY+
 • Estudi dels aïllaments tèrmics.
 • Implementació de tecnologies eficients d’ il·luminacio i clmatització
 • Integració d’ energies renovables
 • Domòtica i control
 •  

AUDITORIA ENERGÈTICA

 • La nostra experiència: més de 80 hotels auditats, 7 hospitals, múltiples depuradores, 8 piscines municipals climatitzades, instal·lacions de sondeig i bombeig d’aigua, edificis administratius, etc.
 • Anàlisi dels costos energètics actuals i les seves ràtios (per estada, per superfície, etc.). Comparativa amb les ràtios del seu sector.
 • Detecció de les principals anomalies i oportunitats de millora de l’estalvi i eficiència energètica.
 • Estudi de viabilitat de les propostes de millora.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I APLICACIÓ DE CODI TÈCNIC

 • Aplicació del Reial Decret 235/2013. Per a les edificacions de nova construcció (aplicació de la directiva 2002/91/CE). Aplicacions dels programes LIDER i CALENER VYP i CALENER GT
 • Suport per arquitectes en l’aplicació i el desenvolupament dels aspectes energètics dels projectes seguint el codi tècnic de l’edificació, especialment:
  • DB HE: Estalvi d’energia.
  • DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. Projectes d’instal·lacions de contra incendis.
  • DB HS: Salubritat.

GESTIÓ ENERGÈTICA

 • Implementació ISO 50.001
 • Servei Informació Energètica. Plataforma informàtica de gestió energètica i d’ aigua.
  • Per clients amb molts subministraments (cadenes hoteleres, empreses d’ aigua, ajuntaments).
  • Validació de la correcta facturació de cada subministrament (aigua, llum, gas, combustibles).
  • Optimització de tarifa energètica. Suport a la contractació energètica.
  • Control de la despesa energètica. Anàlisi de las desviacions i propostes d’actuació Comptabilitat i anàlisi energètica.
  • Anàlisi evolutiva i comparativa de consums i indicadors d’eficiència.
  • Benchmarking d’edificis. Ratis de consum per m2, per usuari, etc.

COGENERACIÓ ENERGÈTICA

La cogeneració és la producció simultània d’electricitat i de calor per al seu aprofitament tèrmic. El cogenerador produeix l’electricitat que consumeix i transmet els excedents a la xarxa elèctrica. La calor produïda pel sistema de refrigeració i pels gasos dels motogeneradors s’aprofita en els processos tèrmics de l’establiment o de la indústria. Producció de fred mitjançant màquina d’absorció, per a usos en climatització.

 • Projectes de cogeneració amb motogeneradors a gas o gasoil
 • Estudis de viabilitat (District heating/Cooling)