Energies Renovables

PARCS SOLARS

Amb una estreta col·laboració amb els arquitectes, dissenyem edificis per optimitzar el seu consum energètic:

 • Projectes dels parcs solars, tecnologia fixa i amb seguiment
 • Projectes elèctrics d’ interconnexió elèctrica a la xarxa de distribució i a transport.
 • Cerca de finques que compleixin els requeriments
 • Gestió integral, des de la cerca del terreny fins a la venda de l’ electricitat a xarxa.
 • Estudis d’ impacte ambiental

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM

 • Projectes d’ instal·lacions fotovoeficieltaiques d’ autoconsum
 • Tramitació i legalització completa de la instal·lació
  • Tramitacions amb la companyia elèctrica
  • Gestió dels excedents abocats a xarxa
 • Tot tipus d’ estructura, sol rústic, cobertes de tot tipus.
 • Marquesines solars fotovoltaiques. Pàrquings solars.

Una instal·lació d’energia solar fotovoltaica per l’autoconsum elèctric permet a l’usuari produir part de l’energia que necessita i, d’aquesta manera, reduir considerablement la factura de la seva companyia elèctrica ja que no paga l’energia produïda pels seus panells fotovoltaics.

 • L’energia solar fotovoltaica es pot connectar a la xarxa elèctrica interior del seu establiment o habitatge.
 • L’energia produïda en els panells es consumeix directament en l’establiment o habitatge, estalviant gran part de l’energia comprada a la companyia elèctrica.
 • L’energia generada proveeix part de les necessitats energètiques del consumidor reduint dràsticament la factura elèctrica.
 • Els excedents de producció poden compensar-se amb els consums de l’ edifici quan no hi ha producció solar
 • La instal·lació dels panells fotovoltaics es pot amortitzar en 5 anys o menys.

BIOMASSA

Projectes de calderes de combustibles vegetals que cremen, pellet, estelles de fusta o closca d’ametlla. Energia 100% renovable: El balanç de CO2 d’aquest tipus de combustible és neutre, així que el CO2 que emet la caldera en cremar la biomassa és el mateix que el que ha absorbit la planta durant la seva vida.

 • Dràstica reducció dels costos de combustible. Ràpida amortització.
 • Millora la imatge de l’empresa.
 • Possibilitat d’escalfament “legal” de piscines exteriors en tractar-se d’una energia renovable.
 • Utilització de biomassa local, per la qual cosa es minimitzen les emissions associades al transport de la biomassa.
 • Foment de l’ocupació local.

 

CONSULTORIA D’ENERGIES RENOVABLES

A Inti Energia treballem en tot l’àmbit de la consultoria d’ energies renovables, realitzem estudis de:

 • Capacitat i limitació de la xarxa elèctrica.
 • Potencial d’energies renovables. Estudi del recurs renovable (solar, eòlic, biomassa, ones, etc,…)
 • Viabilitat tècnica i econòmica d’implantació de les diferents EERR.
 • Planificació i estadística energètica.
 • Recolzament tècnic a l’administració pública per a la planificació d’EERR.

GEOTERMIA

Bombes de calor que empren l’energia geotèrmica per millorar el seu rendiment.

Geotèrmica oberta: Es tracta d’una bomba de calor que empra l’aigua dels pous s’empra com a fluid condensador (producció de fred) o com a evaporador (producció de calor). S’extreu aigua del nivell freàtic (pous extracció) s’aboca als pous d’injecció. Es requereix la presencia d’ aigua freàtica. Requereix d’ un estudi hidrogeològic exhaustiu.

Geotèrmia tancada: No hi ha intercanvi de fluids, només de calor. Fluid de les bombes de calor circula a través d’un circuit bescanviador tancat situat en el subsol. Segons com estiguin situats els intercanviadors al subsol podem distingir entre aprofitaments amb canviadors verticals o amb canviadors horitzontals